در جامعه ای که عبور از چراغ قرمز منع می شود

چگونه با عبور از خط عفاف برخورد نمی شود؟!!

«شهید بهشتی»

 

به خاطر موج شدید بدحجابی و برخورد به جا و مناسب مسئولین عزیز با این موج بی بندوباری بر آن شدیم وبلاگی با نام بد حجاب تاسیس کنیم!

پیشاپیش از همکاری و نظرات و انتقادات سازنده تون تشکر میکنم!