زبان بی همزبانی

چهار نفر (عرب، ترک، فارس و رومی) بدون اینکه زبان یکدیگر را بدانند دور هم جمع شده بودند. شخصی یک درهم به آنان داد. آنها همگی انگور دوست داشتند و خواستند که با این یک درهم انگور بخرند.

مرد فارسی زبان گفت: این یک درهم را انگور بخریم

مرد عرب گفت: من عنب میخواهم انگور دوست ندارم.

مرد ترک گفت من عنب نمی خواهم اوزوم دوست دارم.

مرد رومی گفت:این دعوا را کنار بگذاریم بهتر است استافیل بخریم.

آنها چون زبان یکدیگر را نمی دانستند دعوایی میانشان در گرفت و هیچ یک از آن ها حرف دیگری را قبول نمیکردند و بر سر و مغز یکدیگر کوبیدند و...!!!

این دعوا ادامه داشت تا اینکه بهلول پیش آن ها رفت و علت دعوای آن ها را فهمید به آنها گفت:یک درهم را به من بدهید تا آروزی شما را بر آورده کنم، او با آن پول انگور خرید و به آنها داد!!!

آنها به چشمان یکدیگر نگریستند و ... لبخند بر لبانشان نقش بست و در کنار هم به شادمانی مشغول خوردن انگور شدند!!!

ای کاش زبان یکدیگر را می فهمیدیم!!!

ای کاش منجی ما هم از ره می رسید!!! گریه

/ 17 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مهدیس

سلام... خیلی خوب بود... ولی حرف باشوی عزیز هم درسته... همدلی از همزبونی بهتره![گل][لبخند]

Persian Friends

حمایت از خود و حمایت از دیگران رو دوست دارید!

سارا

سلام "همدلی از همزبانی خوشتر است" جالب بود مثل همه مطالب گذشته تون.[گل]

نکیسا

ايــــن يـــک فـــاجعه بود . . . يــک فــاجـعـه . . . عـــمـق ايــن درد را زمـــانـي حــس کـردم کــه : وقـــتــي بـي پــروا گــفتـم: انــدکي دلـــگــيرمــــ . . . بــيتـفـکر اولــيــن حـــرف دلــت ايـــن بــود : به درکــــــــــــــ آپم بدو بیا

باشو

سلام میدونم وقت نداری ولی من برسم ادب وحرمت میام دعوتت میکنم .خوددانی[گل][گل][گل][گل][گل]

روزگاران

سلام غریب آشنا بعضی وقتها هم زبون هم رو می فهمیم ( هم زبونیم) اما حرفهای هم رو نمی فهمیم[نیشخند] ............................ """یادبادآن روزگاران؛یادباد"""

sadaf

jaleb boddddddd vaghean kash mifahmidim zaban hamdigarooooo[زبان][ابله]

مهتا کریمی

_$$$$_______$$$___$$$$$ ____________________$$$$$$_____$$$___$$$$$$$ ___________________$$$_$$$$___$$$__$$$$____$ ___________________$____$$$$_$$$$_$$$ _______________________$$$$$$$$$$$$$$ آپم و منتظر حضورت _______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ___________________$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$ ..____________@ __$$____$$$$_$$$_$$$__$$$$$ _________€€€€€€€€$____$$$$___$$__$$$$___$$$ ______€€€€€€€€€€€€€€__$$$_____$$___$$$____$$ ____€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$$___$$$____$ ___€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$____$$$ __€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$_____$$$____$$ _€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€____ __$$$____$ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€______$$$ $$$___$$$___$$$___$$$___$$$_____$$$ _°_____°______°_____°_____°_____ _$$$ _____________€__________________$$$ _____________€__________________$$$ زود بیااااااااااا ____€_________________$$$$ _____________€._______________$$$$$ _____________€..____________ $$$$$$$$ ____________€€€€€€€._..-?*°*?-.._ ~~~*°*~~~ ~~~ _..-?*°*?-..~~~~ _..-?*°*?-..

زهرا.گ

سلام بزرگوار این که زبون هم رو بفهمیم خوبه ولی همدلی از همزبونی بهترهوامیدوارم مولا وآقامون رو با دل درک کنیم وبفهمیم داریم چیکار می کنیم وآمادگی پذیرش داریم یا نه؟ التماس دعا