من و تو، ناز پرورده ایم.

اینجا ایران !

یکی صدقه میدهد با دستی مهربان. یکی سلام میدهد به صاحب الزمان (عج). یکی شاکر است که صبحی دگر دیده ست. یکی کافر است که باز صبح گردیده ست. یکی نان تازه ندارد،فحش میدهد به مملکت. یکی نان تازه دارد، فحش میدهد به مملکت. یکی دست بر حجم بینی خود بَرَد،غم خورَد. یکی از نماز قضا شده، خون دل میخورد. یکی در اندیشه کار حرام. یکی در حین انجام فعل حرام. یکی اعتمادش زدولت شکسته شده. یکی شمشیرش از رو بسته شده. یکی سلام میدهد به حسین (ع) و لب تشنه اش. یکی در جواب سلام،فحش میدهد به دولت و ملت و حکومت و رهبرش...

اینجا ایران! نبرد سهمگین عقاید. جنگ خودی با خودی...

ادامه در وبلاگ: زیرذره بین(مورچه)

/ 0 نظر / 6 بازدید