نتیجه ی راحت طلبی و اعتماد به دشمن

انتخابحسینمیرزایضعیفالنفسوجلوساوبرتختشاهیواحاطهویتوسطمشاوران،وزیرانوامرای بیکفایتوترسوباعثبههمریختگیاوضاعداخلیکشورشدوایراندرهرجومرجفرورفتوبیگانگاننیزجراتپیداکردهوامیراتوریروسیهدرشمال،امپراتوریعثمانیدرغربوکشورهایاستعمارگراروپاییازجملهانگلیسدرجنوبدستبهتهدیدوحملهزدندوروسهاحتیسواحلدریایخزرتاگرگانفعلیرابهتصرفخوددرآوردند.

دراینمیان،طغیان «هوتکافغان»،خانمانبراندازشد.ویپسازفتحکرمانبا 25 هزارجنگجویافغان،بهسویپایتخت (اصفهان) حرکتکرد. اماشاهسلطانحسینبجایمقابله،تصمیمگرفتبامذاکره،اوراباپانزدههزارتومانمنصرفکند،اماویپیشنهادشاهمفلوکرانپذیرفت.

هنگامیکهلشگریانهوتکافغانتا «گلونآباد» ،دوفرسخیاصفهان،پیشرویکردند،شاهسلطانحسینکهلشکرقدرتمندصفویهرابرباددادهبود،بازهمدرفکرمذاکرهوباجدادنبهلشکردشمنبودوازاتاقوحرمسرایخودخارجنشد.

لشکرافغان،پسازتسخیر«فرح آباد»و«جلفا» اصفهانرامحاصره کردند. مردماصفهانعلیرغماینکهدچارقحطیومرگومیرشدهبودند،گروهیازقشوندشمنراکشتندوشاهودربارهرانیزبهجنگترغیبوتحریککردند. اماامراووزیرانخودفروختهکهوعدهمقامومنصبدریافتکردهبودند،مانعازمقابلهباقشونهوتکخان شدندوحتییکیازامرایکهازخودرشادتنشاندادهبودرانیزمسمومکردند.

دراینمیان،فرستادگانوگروههایمذاکرهکنندهیشاهسلطانحسین،بهسویدشمنرفتهومرتبامتیازمیدادند.

سرانجام،پسازهفتماهمحاصرهاصفهان،شاهسلطانحسینپیغامفرستادکهآنچهمیخواستیانجامدادم. وهوتکخاندرجواباوپیغامداد:  دیگرچیزینداریکهببخشیوبدینسانشاهسلطانحسینذلیلانهبهاردوگاههوتکافغانرفتوپسازمعطلیبسیار،تاجشاهیایرانرابرسراونهادودخترخودشرانیزبهعقدویدرآورد.

فردایآنروزبهدستورشاهسلطانحسینمخلوع،عدهایدرشهر،برایخوشاینددشمن،حتیمشغوللعنوتوهینبهمذهبتشیعشدندوسپسلشکرافغانها وارداصفهانشدهوشهررابهتصرفدرآوردوبراریکهسلطنتصفویجلوسکرد.

هوتکافغان،صدهازنشاهصفویراتصرفکردهوقریب 200 تنازفرزندانوبستگانشراکشتوچندی بعد خودشاهرانیزدرکمالذلتوخواریبهقتلرساند.

وبدینسانشاهسلطانحسینوامرایاونتیجهانحطاطیکهازمدتهاپیشبخاطرراحتطلبیوترسازجنگواعتمادبهدشمنبهمنصهظهوررسیدهبودرابهبهایجانومالوزنوفرزندانشانپرداختند.

منبع: نشریه عبرتهای عاشورا

/ 3 نظر / 28 بازدید
عمه

نتیجه راحت طلبی وشکم بارگی همینه ...سلام...خداقوت[گل]

مهدیس

جالب بود... امان از بی کفایتی...

ذهن زیبا

وااایی...