من کنت مولاه فهذا علی مولاه

من کنت مولاه فهذا علی مولاه

من کنت مولاه فهذا علی مولاه

اللهم وال من والاه  \  بارالها دوست بدار هر که او را دوست دارد

و عاد من عاداه  \   و دشمن بدار هر که او را دشمن بدارد

و انصر من نصره   \   و یاری کن هر که او را یاری کند

و اخذل من خذله  \   خوار کن هر که او را خوار کند

/ 1 نظر / 140 بازدید
عمه

سلام.عیدت مبارک .الهی همیشه درزندگی عیدت باشه[گل]